Hur ser det då ut?

Vi inventerar och analyserar tillgänglighet i flerfamiljsfastigheter och hur de är anpassade för äldre. Men vi tar också reda på hur utvecklingen ser ut när det gäller åldersfördelningen i vår befolkning.

För kommuner har våra analyser stor betydelse och kan spara mycket pengar. Undersökningar visar att man genom att bygga fler trygghets- och seniorboenden och genom att bättre anpassa vanliga flerfamiljsbostäder så att de fungerar bättre för äldre, kan minska behovet av utbyggnad av vård- och omsorgsboende med så mycket som upp till 80 procent.

Detta är en lösning som gör det ekonomiskt möjligt att utan nedskärningar i kvalitet klara äldreomsorgen för de stora årskullar som blir pensionärer kommande år. 2020 kommer ungefär hälften av dem att vara 40-talister – en stor grupp med både politisk och ekonomisk makt som är vana att vara med och påverka. Vi lever längre och blir också fler och fler som blir äldre än 80 år, sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser och behovet av hjälp från andra ökar.

Behovet av bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under lång tid framöver.

Bostadsfrågor

INVENTERINGAR

Vi inventerar tillgängligheten för äldre i det befintliga bostadsbeståndet. Inventeringen kan omfatta en hel kommun, en kommundel eller ett fastighetsföretags bostadsbestånd. Vanligtvis inventerar vi alla flerfamiljsfastigheter i en kommun. Den sammanställning vi gör kan brytas ner på olika NYKO-nivåer eller per fastighetsföretag. Vi kan också erbjuda jämförelser med andra kommuner där vi tidigare gjort inventeringar.

UTREDNINGAR

Vi utreder behovet av fler tillgängliga bostäder för äldre genom att ta fram uppgifter om den demografiska utvecklingen bland de äldre i kommunen som helhet samt fördelat på olika bostadsområden.

ANALYSER

Genom att koppla ihop resultaten från inventeringen med demografiutvecklingen kan vi genom en analys visa var tillgängligheten behöver höjas och med hur mycket. Vi gör en kalkyl över behovet av platser i vård- och omsorgsboende och kopplar det till en utbyggnad av trygghetsboende, seniorboende och ökad tillgänglighet i ordinarie bostadsbestånd.

PLANERING

Vi medverkar i fastighetsföretags planering av trygghetsbostäder.

Ekonomi

Vi har kompetens att göra ekonomiska utredningar och analyser av kommunal och landstingskommunal verksamhet.

Sociala frågor

Vi gör utredningar inom det sociala området. Exempel på uppdrag är att vi tagit fram en plattform för evidensbaserad socialtjänst.