Projekt

Bostadsutredningar under 2015

Under år 2015 har vi, förutom i Avesta, genomfört bostadsutredningar för Piteå kommun, Katrineholms kommun, fastighetsbolaget Vallonbygden AB och Boden kommun. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Bostäder för äldre i Avesta

Avesta kommun har anlitat oss för en inventering och utredning av den fysiska tillgängligheten till flerbostadshusbeståndet. I utredningen finns en analys över framtida behov av tillgängliga bostäder för äldre och i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas. En rapport har våren 2015 avlämnats till Boverket som finansierat inventeringen.

Bostadsutredning i Sandviken

På uppdrag av Sandvikens kommun har vi inventerat tillgängligheten i alla flerbostadshus i kommunen. Inventeringen har dokumenterats i en rapport som Boverket som finansierat. Rapport till Boverket

Kommunen går nu vidare och har beställt en fortsättning med helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre för att få underlag för den framtida inriktningen och omfattningen av olika boendeformer.

Boende för äldre i Arjeplog

Arjeplog kommun har år 2013 anlitat oss för en utredning om bostäder för äldre. Kommunen har inom en månad efter avlämnad rapport påbörjat planeringen av genomförandet. Utredning om behov av bostäder för äldre i Arjeplog

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare

Vi har på beställning av Teknik för Äldre, Hjälpmedelsinstitutet, slutfört ett projekt i Luleå med en försöksverksamhet med bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Försöksverksamheten har publicerats i en rapport som HI gett ut. Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare

Bo bra på äldre dar

Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar avslutades 2012 med en bok om hur samhället ska klara utmaningen att erbjuda en växande äldre befolkning bra bostäder och boendemiljöer. Leif är medförfattare i 3 av bokens 10 kapitel. Boken kan beställas från Svensk Byggtjänst. Bo bra på äldre dar

Utvecklingsarbete i Skellefteå

Skellefteå kommun har engagerat oss att hålla i ett utvecklingsarbete om bostäder för äldre. Projektet startade i februari 2012 med fastighetsinventering följt av demografisk analys och utredning av i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas. Kommunen planerar en åtgärdsplan utifrån avlämnad rapport. Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå

Boendeutredning i Örnsköldsvik

Vi har fått uppdrag av Örnsköldsvik kommun att hålla i en boendeutredning liknande den vi genomfört i Luleå. Projektet startade i oktober 2011 med tillgänglighetsinventering följt av demografisk analys och utredning av i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas. En rapport har avlämnats under 2012. Bostäder för äldre

Föreläsningar

Utifrån vår erfarenhet från projektet "Planering av bostäder för äldre i Luleå" inbjuds vi ofta att föreläsa om det för andra kommuner och vid konferenser. Vi medverkar i kommunala upptakter och i nationella konferenser. I februari 2015 föreläser Leif vid SABO`s tillgänglighetskonferens i Stockholm.

Nätverket Bo bra på äldre dar

Leif har varit nodledare för Norrland i det nätverk som Hjälpmedelsinstitutet hösten 2011 startade om äldres boende. Bo bra på äldre dar var ett regeringsuppdrag under ledning av Hjälpmedelsinstitutet och avslutades i december 2012. Syftet var att stimulera till kreativitet, utveckling och nytänkande av bostäder och boendemiljöer för äldre. Läs mer på HI´s hemsida.

Planering av trygghetsbostäder för fastighetsföretaget Galären

Vi deltar i planering och projektering av det nya trygghetsboende Galären uppför i centrala Luleå. Trygghetsboendet kommer att få 45 lägenheter med inflyttning 2014.

Perspektiv2

Genomförandeplan i Luleå

Framtagande av en genomförandeplan för bostäder för äldre utifrån vår tidigare utredning Planering av bostäder för äldre i Luleå. Genomförandeplanen har som huvudområden att ge förutsättningar för trygghetsbostäder, ta fram en strategi för pensionärsbostäder och underlätta att förbättra tillgängligheten i ordinarie bostadsbestånd. En första del om trygghetsbostäder har hösten 2011 beslutats i fullmäktige.  Regelverk Trygghetsboende

Slutrapporten är fastställd av fullmäktige 2013. Genomförandeplan Bostäder för äldre

Planering av bostäder för äldre i Luleå

Framtagande av underlag för beslut om den framtida inriktningen på boendeformer för äldre i Luleå. I projektet ingick att inventera bostadsbeståndet ur tillgänglighetssynpunkt och att ställa det i relation till demografiutvecklingen i olika bostadsområden, samt att utarbeta ett utbyggnadsprogram för olika typer av bostäder för äldre. Projektet avslutades våren 2010 med en projektrapport. Planering för bostäder för äldre i Luleå

 

Inventering av fastigheters tillgänglighet i Umeå

På uppdrag av Umeå kommun genomförde vi våren 2011 inventering av tillgängligheten till flerfamiljsfastigheter i Umeå. Uppdraget motsvarar inventeringsdelen i det uppdrag vi genomfört i Luleå om Planering av bostäder för äldre. Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov